ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről

Habis Melinda (nyilvántartási szám: 41966482, székhely: 8000, Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 4. fszt 4.;
adószám: 66987439-1-27; e-mail cím: habismelinda@gmail.com; telefon: 0670/599-2278) mint
szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a
továbbiakban: Felhasználó
a továbbiakban együttesen: szerződő felek
között az alábbiak szerint:

A szerződés tárgya

1. Szolgáltató tulajdonát képezi a www.onlinetanacsadas.com weblap (a továbbiakban: honlap),
amelyen keresztül pszichológiai tanácsadási feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatás) lát el,
elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó pszichológiai ismereteket szerezzen, szükség esetén
problémája megoldásához megbízható, magasan képzett szakembert találjon. Jelen szerződés
tárgyát képező szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak, Szolgáltató jelen weblapon
kizárólag ingyenes tanácsadást, illetve szakemberhez történő közvetítői tevékenységet végez.

Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.

Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.

Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért. Amennyiben a pszichoterápiás konzultáció során ennek ellenkezője derülne ki, pszichiátriai osztályos kezelést javaslunk.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott honlapon olvasható cikkek, blogbejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlap használatával, illetve a honlapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses
jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.

A szolgáltatás tartalma

3. Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére különböző módszerek igénybe vételének lehetőségével pszichológiai tanácsadást biztosít, melynek pontos, személyre szabott feltételeit az e-mailben vagy szóban kötött megállapodás
tartalmazza. Ez le illetve aláírás nélkül is szerződésnek minősül. Ezen szolgáltatás igénybe vétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az időpontfoglalás után a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. Az
ellenszolgáltatás (díj) teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A szolgáltatás igénybe vétele

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:

A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon található elérhetőségek valamelyikén megkeresi Szolgáltatót. Ennek során a Szolgáltató és a Felhasználó megállapodnak az együttműködés pontos kereteiről, úgy mint a fizetség mértéke, fizetés módja, időpont, választott szolgáltatás típus
(személyes vagy online konzultáció). Online konzultáció választás esetén a fizetés előre utalással történik, személyes találkozás esetén lehetséges készpénzben fizetni. A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a számla kiállításához szükséges adatokat (úgy mint postacím) bekérni. A szolgáltatás igénybevétele jelenleg csak magyarországi számlázási címmel lehetséges.

Az online pszichológiai tanácsadás a Felhasználó által kiválasztott és a szolgáltatóval leegyeztetett időpontban Skype video hívás igénybe vételével történik.

A foglalásra – továbbá annak lemondására – a kívánt időpontot megelőző minimum 24 órával vanlehetőség. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző 24 órával kerül sor, Felhasználó a díjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben az online konzultációt nem
veszi igénybe.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, mentális problémák esetén Szolgáltató a személyes pszichoterápiás ellátás igénybe vételét javasolja.

Felhasználó a „Pszichológus válaszol” menüpontra kattintva megadhat egyes adatokat, rövid levélben kérdést fogalmazhat meg. A megadott válasz a szakember benyomásait, személyes véleményét tükrözi, nem minősül azonban szakmai állásfoglalásnak, tanácsnak, és nem helyettesíti a szakemberrel történő négyszemközti, személyes konzultációt. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ennek elmaradásából származó következményekért vállalja a felelősséget.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató sürgős esetben, vagy öngyilkossági veszély esetén ingyenes telefonos lelki segély szolgálat igénybe vételét, vagy pszichiátriai osztályos felvételt javasol.

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért
Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás ellenértéke

5. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 4. pontban rögzített négyszemközti online pszichológiai tanácsadás díjköteles szolgáltatás. Ennek igénybe vétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás után, külön e-mail vagy szóban kötött megállapodás alapján történik.

Díjfizetési módok

6. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:
– Átutalással az előre e-mailben leegyeztetett adatok alapján. Speciális esetben (egyéni megállapodás alapján) lehetőség van készpénzben és PayPal útján történő fizetésre.

Felelősségre vonatkozó rendelkezések

7. Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik
személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval
szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy
részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

8. Szolgáltató nem felel a Felhasználó által megadott (ide értve a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan
megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználói jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Felhasználó tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó azonban felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a
Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott károkért.

10. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott
kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

11. A pszichológussal való konzultáció és a pszichoterápiás munka sem menti fel az egyént saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. A beszámíthatatlanság miatt gondnokság alatt álló személyeknél kórházi kontextusban zajló kezelés ajánlott. A Szolgáltató javaslatot ad a
Felhasználónak az első beszélgetés végén (illetve szükség szerint a további beszélgetések során is), a további találkozások, beszélgetések témájára, menetére vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása azonban továbbra is a Felhasználó jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, az ő felelőssége marad. Bizonyos esetekben adódhat olyan helyzet, hogy a terapeuta más
szakemberek, például pszichiáter bevonását (gyógyszeres támogatás szükségessége esetén), vagy háziorvos felkeresését javasolja (szomatikus betegség gyanúja esetén).

12. A jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában megfogalmazottak fenntartásával, figyelembevételével és azokkal összhangban Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége az 4. pontban rögzítetteken kívül felmerülő esetleges károkért is kizárólag a
tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is. Felhasználó tudomásul veszi és
kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval szemben kárigény kizárólag a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető.

Szerzői jogi rendelkezések

13. Felhasználó a honlap böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a Honlapon olvasható tartalmakat saját személyes információ szerzés céljára felhasználja fel. Az említett tartalmak ugyanis Habis Melinda szellemi termékeit képezik, melyek üzleti célú felhasználása, vagy annak
változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy egyéb felhasználásához Habis Melinda írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Ennek megsértése esetén
másolt oldalanként napi 100000 Ft kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten
elfogadja, ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére. Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának.

Felhasználóra vonatkozó rendelkezések

14. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kereskedelmi és / vagy üzleti célból nem használhatja. Így különösen (de nem kizárólagosan) nem tehet közzé és nem továbbíthat reklámokat, más weboldalak hirdetéseit, nem gyűjtheti kereskedelmi célból, illetve jogellenesen más felhasználók adatait.

15. Kijelenti továbbá, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelszavát nem adhatja tovább más személy részére, továbbá hogy nem tölthet fel a honlapra vírussal, mailware-rel, és egyéb kéretlen, vagy rosszindulatú kóddal fertőzött adatokat, információkat, fotókat.

16. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb
rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.

17. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.

Adatvédelem

18. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.

19. Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Honlap használatával kifejezettem hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezze.

A honlap meglátogatásának ideje, a Felhasználó számítógépének IP címe, ez előzőleg meglátogatott oldal címe, az oldalon töltött idő, viselkedéssel és demográfiai adatokkal kapcsolatos információk, a Felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok. Időpontfoglalás esetén név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont. Pszichológus válaszol rovatban opcionálisan megadható adatok: életkor, lakhely, betegségek. Hírlevél küldéshez: név, e-
mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama.
A felhasználás célja: a szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása.

Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje. Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az
általa megadott elérhetőségeken Szolgáltató kapcsolatba lépjen vele. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza részletesen.

Panaszkezelés

20. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát szóban, a Szolgáltató Kapcsolat menüpont alatt levő űrlapján, vagy e-mailben az habismelinda@gmail.com címen közölheti
Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

21. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06/1/488-2131.
Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően
irányadóak.

A szerződés megszűnése

22. A jelen szerződés megszűnik:
– A Felhasználó és a Szolgáltató írásba foglalt közös megegyezésével.

– Azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén.

Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni.
Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Szolgáltató részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát megtéríteni.

– Elállás/felmondás esetén.

Felhasználó jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni – az 5. pontban foglaltak figyelembe vételével. Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát – akár a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével – írásban köteles eljuttatni Szolgáltató részére a fejlécben rögzített székhelyére. Amennyiben az elállást megelőzően már történt díjfizetés, a megfizetett díjnak az igénybevétel időtartamához igazodó arányos összegét Szolgáltató az elállást legfeljebb 14 napon
belül visszatéríti. Ebben az esetben az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a megállapított díj adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Az elállásra vonatkozó részletszabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező elállási/felmondási mintatájékoztató tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása

23. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. augusztus 31. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a
módosítást annak hatályba lépését megelőző 15 nappal figyelemfelhívás mellett a honlapján közzéteszi.

Egyéb rendelkezések

24. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv és szakmai anyagok, blogbejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog Szolgáltató
kizárólagos tulajdonát képezik, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes,
írásos engedélye hiányában.

25. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett
rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Székesfehérvár, 2017. augusztus 31.

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől- az Általános Szerződési Feltételek 4. pontjában foglaltak figyelembe vételével. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Habis
Melinda egyéni vállalkozó; Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 4. fszt 4; e-mail: habismelinda@gmail.com
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített
szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Habis Melinda egyéni vállalkozó; Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 4. fszt 4; e-mail:
habismelinda@gmail.com; telefon: 06705992278
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: online pszichológus pszichoterápiás
konzultáció szolgáltatás.
Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

A kellékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön Habis Melinda egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Habis Melinda egyéni
vállalkozó vállalkozása nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.